Оновлена практика щодо спорів ДПС у справах про банкрутство

15 листопада 2023 257 Комiтет податкових спорів

Продовжуємо тематику про юрисдикцію спорів із платником, стосовно якого відкрита справа про банкрутство.

Нагадаємо, що у відповідній публікації нами аналізувалися висновки постанови ВП ВС від 13.04.2023 р. (справа за № 320/12137/20), в якій було зроблено відступ від висновків, що були викладені в іншій постанові ВП ВС від 21.09.2021 р. (справа № 905/2030/19 (905/1159/20) щодо розгляду справ про оскарження рішень податкових органів, якими визначалися грошові зобов’язання (податкові зобов’язання та/або штрафні санкції) (далі – податкові рішення) у межах справи про банкрутство платника, якщо стосовно такого платника відкрито справу про банкрутство.

Слід зазначити, що після прийняття постанови ВП ВС від 21.09.2021 р. (справа за № 905/2030/19 (905/1159/20), у тому числі податковими органами як учасниками справ про оскарження їх податкових рішень заявлялися клопотання про передачу відповідних адміністративних справ в межах справи про банкрутство платників для розгляду господарськими судами.

Вказаний відступ від висновків ВП ВС, сформованих в справі за № 905/2030/19 (905/1159/20) був мотивований тим, що в справі за № 320/12137/20, яка розглядалася ВП ВС, предметом розгляду був спір про стягнення з податкового органу бюджетної заборгованості із ПДВ, пені інфляційних втрат та 3 % річних у зв’язку із її простроченням, який за своєю сутністю належить до «публічно-правового спору», а тому підлягає розгляду адміністративними судами.

Відступ зроблено лише стосовно розгляду спорів про відшкодування податковими органами платникам бюджетної заборгованості із ПДВ, а не щодо спірних правовідносин із оскарження ППР, які належать до «майнових» вимог, тому після відкриття справи про банкрутство спірні правовідносини відносно судового оскарження ППР підлягали розгляду господарським судом в межах справи про банкрутство.

Наразі зауважуємо, з моменту прийняття ВП ВС від 13.04.2023 р. (справа за № 320/12137/20) з’явилася кардинально інша судова практика щодо визначення юрисдикції спорів податкових органів із платниками стосовно яких відкрито справу про банкрутство, яка полягає у подібних висновках КГС ВС та КАС ВС щодо підсудності справ про оскарження податкових рішень в адміністративних судах.

Так, в постанові КАС ВС від 06.06.2023 р. (справа за № 580/643/23) сформовано висновки, що правила визначення юрисдикції адміністративних та господарських судів регламентуються перед усім процесуальними законами: нормами КАС та відповідно ГПК України, але не нормами КУзПБ, в якому містяться консолідовані (об’єднані) норми.

Тож, з урахуванням приписів ГПК України до юрисдикції господарських судів не належать спори щодо оскарження податкових рішень і спори щодо визнання недійсними договорів за позовами податкових органів для виконання їх повноважень.

При цьому, колегією суддів КАС ВС зазначено, що норми процесуального закону (в даному випадку ГПК України) переважають над нормами КУзПБ під час вирішення колізій стосовно правильного визначення судової юрисдикції.

З огляду на вищевказане, судом зроблено висновок, що визначені податковим органом у рішенні грошові зобов’язання не являються пов’язаними із розглядом справи про банкрутство платника, якому такі зобов’язання нараховані, оскільки вказаний спір належить до «публічно-правового спору», а віднесення цього спору до юрисдикції господарських судів не забезпечує дотримання принципу «правової визначеності».

Тому, позовні вимоги платника щодо оскарження ППР/інших рішень, в яких визначені грошові зобов’язання, навіть після відкриття справи про банкрутство, є спірними відносинами із «суб’єктом владних повноважень» і підлягають розгляду адміністративними судами відповідно до норм спеціального процесуального закону, який регулює адміністративне судочинство.

Колегією суддів КАС ВС зазначено, що відповідний висновок ґрунтується саме на висновку ВП ВС від 13.04.2023 р. (справа за № 320/12137/20), яка зробила відступ від висновків, що були викладені в іншій постанові ВП ВС від 21.09.2021 р. (справа № 905/2030/19 (905/1159/20), який полягав у застосуванні норм КУзПБ та розгляду вказаної категорії справ господарськими судами в межах справи про банкрутство боржника (платника).

Подібні висновки щодо підсудності адміністративним судам справ щодо оскарження податкових рішень, якими визначені грошові зобов’язання платнику («публічно-правовий спір»), що не пов’язані із розглядом справи про банкрутство містяться в постанові КГС від 18.07.2023 (справа за № 908/129/22).

Таким чином, враховуючи, що висновки про підсудність розгляду справ про оскарження платниками податкових рішень в межах справи про банкрутство за умови перебування в провадженні господарського суду відповідної справи початково формувалися саме ВП ВС вважаємо, що збільшення кількості прийнятих постанов касаційними судами адміністративного та господарського судочинства у цій категорії справ потребуватиме формування нових висновків ВП ВС.